FOUNDERS

Enthoosia Group

Miltos Kambourides

Miltos Kambourides is the Founder and Managing Partner of Dolphin Capital.

Sakis Tanimanidis

Sakis Tanimanidis is a Greek TV host, producer and entrepreneur.